Previous Frame Next Frame
 • Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Read more
  1
 • Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Read more
  2
 • Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Read more
  3
 • Model 1
 • Model 1
 • Model 1

气象设施和气象探测环境保护条例(国务院令第623号)

No Comments

 气象设施和气象探测环境保护条例(国务院令第623号)
 

中华人民共和国国务院令
 

《气象设施和气象探测环境保护条例》已经2012年8月22日国务院第214次常务会议通过,现予公布,自2012年12月1日起施行。
 

气象设施和气象探测环境保护条例
 

第一条为了保护气象设施和气象探测环境,确保气象探测信息的代表性、准确性、连续性和可比较性,根据《中华人民共和国气象法》,制定本条例。
 第二条本条例所称气象设施,是指气象探测设施、气象信息专用传输设施和大型气象专用技术装备等。
 本条例所称气象探测环境,是指为避开各种干扰,保证气象探测设施准确获得气象探测信息所必需的最小距离构成的环境空间。
 第三条气象设施和气象探测环境保护实行分类保护、分级管理的原则。
 第四条县级以上地方人民政府应当加强对气象设施和气象探测环境保护工作的组织领导和统筹协调,将气象设施和气象探测环境保护工作所需经费纳入财政预算。
 第五条国务院气象主管机构负责全国气象设施和气象探测环境的保护工作。地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责本行政区域内气象设施和气象探测环境的保护工作。
 设有气象台站的国务院其他有关部门和盛自治区、直辖市人民政府其他有关部门应当做好本部门气象设施和气象探测环境的保护工作,并接受同级气象主管机构的指导和监督管理。
 发展改革、国土资源、城乡规划、无线电管理、环境保护等有关部门按照职责分工负责气象设施和气象探测环境保护的有关工作。
 第六条任何单位和个人都有义务保护气象设施和气象探测环境,并有权对破坏气象设施和气象探测环境的行为进行举报。
 第七条地方各级气象主管机构应当会同城乡规划、国土资源等部门制定气象设施和气象探测环境保护专项规划,报本级人民政府批准后依法纳入城乡规划。
 第八条气象设施是基础性公共服务设施。县级以上地方人民政府应当按照气象设施建设规划的要求,合理安排气象设施建设用地,保障气象设施建设顺利进行。
 第九条各级气象主管机构应当按照相关质量标准和技术要求配备气象设施,设置必要的保护装置,建立健全安全管理制度。
 地方各级气象主管机构应当按照国务院气象主管机构的规定,在气象设施附近显著位置设立保护标志,标明保护要求。
 第十条禁止实施下列危害气象设施的行为:
 侵占、损毁、擅自移动气象设施或者侵占气象设施用地;
 在气象设施周边进行危及气象设施安全的爆破、钻探、采石、挖砂、取土等活动;
 挤占、干扰依法设立的气象无线电台、频率;
 设置影响大型气象专用技术装备使用功能的干扰源;
 法律、行政法规和国务院气象主管机构规定的其他危害气象设施的行为。
 第十一条大气本底站、国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站、高空气象观测站、天气雷达站、气象卫星地面站、区域气象观测站等气象台站和单独设立的气象探测设施的探测环境,应当依法予以保护。
 第十二条禁止实施下列危害大气本底站探测环境的行为:
 在观测场周边3万米探测环境保护范围内新建、扩建城镇、工矿区,或者在探测环境保护范围上空设置固定航线;
 在观测场周边1万米范围内设置垃圾尝排污口等干扰源;
 在观测场周边1000米范围内修建建筑物、构筑物。
 第十三条禁止实施下列危害国家基准气候站、国家基本气象站探测环境的行为:
 在国家基准气候站观测场周边2000米探测环境保护范围内或者国家基本气象站观测场周边1000米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物;
 在观测场周边500米范围内设置垃圾尝排污口等干扰源;
 在观测场周边200米范围内修建铁路;
 在观测场周边100米范围内挖筑水塘等;
 在观测场周边50米范围内修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等。
 第十四条禁止实施下列危害国家一般气象站探测环境的行为:
 在观测场周边800米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/8的建筑物、构筑物;
 在观测场周边200米范围内设置垃圾尝排污口等干扰源;
 在观测场周边100米范围内修建铁路;
 在观测场周边50米范围内挖筑水塘等;
 在观测场周边30米范围内修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等。
 第十五条高空气象观测站、天气雷达站、气象卫星地面站、区域气象观测站和单独设立的气象探测设施探测环境的保护,应当严格执行国家规定的保护范围和要求。
 前款规定的保护范围和要求由国务院气象主管机构公布,涉及无线电频率管理的,国务院气象主管机构应当征得国务院无线电管理部门的同意。
 第十六条地方各级气象主管机构应当将本行政区域内气象探测环境保护要求报告本级人民政府和上一级气象主管机构,并抄送同级发展改革、国土资源、城乡规划、住房建设、无线电管理、环境保护等部门。
 对不符合气象探测环境保护要求的建筑物、构筑物、干扰源等,地方各级气象主管机构应当根据实际情况,商有关部门提出治理方案,报本级人民政府批准并组织实施。
 第十七条在气象台站探测环境保护范围内新建、改建、扩建建设工程,应当避免危害气象探测环境;确实无法避免的,建设单位应当向国务院气象主管机构或者盛自治区、直辖市气象主管机构报告并提出相应的补救措施,经国务院气象主管机构或者盛自治区、直辖市气象主管机构书面同意。未征得气象主管机构书面同意或者未落实补救措施的,有关部门不得批准其开工建设。
 在单独设立的气象探测设施探测环境保护范围内新建、改建、扩建建设工程的,建设单位应当事先报告当地气象主管机构,并按照要求采取必要的工程、技术措施。
 第十八条气象台站站址应当保持长期稳定,任何单位或者个人不得擅自迁移气象台站。
 因国家重点工程建设或者城市总体规划变化,确需迁移气象台站的,建设单位或者当地人民政府应当向盛自治区、直辖市气象主管机构提出申请,由盛自治区、直辖市气象主管机构组织专家对拟迁新址的科学性、合理性进行评估,符合气象设施和气象探测环境保护要求的,在纳入城市控制性详细规划后,按照先建站后迁移的原则进行迁移。
 申请迁移大气本底站、国家基准气候站、国家基本气象站的,由受理申请的盛自治区、直辖市气象主管机构签署意见并报送国务院气象主管机构审批;申请迁移其他气象台站的,由盛自治区、直辖市气象主管机构审批,并报送国务院气象主管机构备案。
 气象台站迁移、建设费用由建设单位承担。
 第十九条气象台站探测环境遭到严重破坏,失去治理和恢复可能的,国务院气象主管机构或者盛自治区、直辖市气象主管机构可以按照职责权限和先建站后迁移的原则,决定迁移气象台站;该气象台站所在地地方人民政府应当保证气象台站迁移用地,并承担迁移、建设费用。地方人民政府承担迁移、建设费用后,可以向破坏探测环境的责任人追偿。
 第二十条迁移气象台站的,应当按照国务院气象主管机构的规定,在新址与旧址之间进行至少1年的对比观测。
 迁移的气象台站经批准、决定迁移的气象主管机构验收合格,正式投入使用后,方可改变旧址用途。
 第二十一条因工程建设或者气象探测环境治理需要迁移单独设立的气象探测设施的,应当经设立该气象探测设施的单位同意,并按照国务院气象主管机构规定的技术要求进行复建。
 第二十二条各级气象主管机构应当加强对气象设施和气象探测环境保护的日常巡查和监督检查。各级气象主管机构可以采取下列措施:
 要求被检查单位或者个人提供有关文件、证照、资料;
 要求被检查单位或者个人就有关问题作出说明;
 各级气象主管机构在监督检查中发现应当由其他部门查处的违法行为,应当通报有关部门进行查处。有关部门未及时查处的,各级气象主管机构可以直接通报、报告有关地方人民政府责成有关部门进行查处。
 第二十三条各级气象主管机构以及发展改革、国土资源、城乡规划、无线电管理、环境保护等有关部门及其
 擅自批准在气象探测环境保护范围内设置垃圾尝排污口、无线电台等干扰源以及新建、改建、扩建建设工程危害气象探测环境的;
 有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等不履行气象设施和气象探测环境保护职责行为的。
 第二十四条违反本条例规定,危害气象设施的,由气象主管机构责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施;逾期拒不恢复原状或者采取其他补救措施的,由气象主管机构依法申请人民法院强制执行,并对违法单位处1万元以上5万元以下罚款,对违法个人处100元以上1000元以下罚款;造成损害的,依法承担赔偿责任;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 挤占、干扰依法设立的气象无线电台、频率的,依照无线电管理相关法律法规的规定处罚。
 第二十五条违反本条例规定,危害气象探测环境的,由气象主管机构责令停止违法行为,限期拆除或者恢复原状,情节严重的,对违法单位处2万元以上5万元以下罚款,对违法个人处200元以上5000元以下罚款;逾期拒不拆除或者恢复原状的,由气象主管机构依法申请人民法院强制执行;造成损害的,依法承担赔偿责任。
 在气象探测环境保护范围内,违法批准占用土地的,或者非法占用土地新建建筑物或者其他设施的,依照城乡规划、土地管理等相关法律法规的规定处罚。
 第二十六条本条例自2012年12月1日起施行。

Categories: 政府副刊

国内水路运输管理条例(国务院令第625号)

No Comments

 国内水路运输管理条例(国务院令第625号)
 

中华人民共和国国务院令
 

《国内水路运输管理条例》已经2012年9月26日国务院第218次常务会议通过,现予公布,自2013年1月1日起施行。
 

国内水路运输管理条例
 

第一条为了规范国内水路运输经营行为,维护国内水路运输市场秩序,保障国内水路运输安全,促进国内水路运输业健康发展,制定本条例。
 第二条经营国内水路运输以及水路运输辅助业务,应当遵守本条例。
 本条例所称国内水路运输,是指始发港、挂靠港和目的港均在中华人民共和国管辖的通航水域内的经营性旅客运输和货物运输。
 本条例所称水路运输辅助业务,是指直接为水路运输提供服务的船舶管理、船舶代理、水路旅客运输代理和水路货物运输代理等经营活动。
 第三条国家鼓励和保护水路运输市场的公平竞争,禁止垄断和不正当竞争行为。
 国家运用经济、技术政策等措施,支持和鼓励水路运输经营者实行规模化、集约化经营,促进水路运输行业结构调整;支持和鼓励水路运输经营者采用先进适用的水路运输设备和技术,保障运输安全,促进节约能源,减少污染物排放。
 国家保护水路运输经营者、旅客和货主的合法权益。
 第四条国务院交通运输主管部门主管全国水路运输管理工作。
 县级以上地方人民政府交通运输主管部门主管本行政区域的水路运输管理工作。县级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门或者机构承担本条例规定的水路运输管理工作。
 第五条经营水路运输及其辅助业务,应当遵守法律、法规,诚实守信。
 国务院交通运输主管部门和负责水路运输管理的部门应当依法对水路运输市场实施监督管理,对水路运输及其辅助业务的违法经营活动实施处罚,并建立经营者诚信管理制度,及时向社会公告监督检查情况。
 

第二章水路运输经营者
 

第六条申请经营水路运输业务,除本条例第七条规定的情形外,申请人应当符合下列条件:
 有符合本条例第十三条规定的船舶,并且自有船舶运力符合国务院交通运输主管部门的规定;
 有明确的经营范围,其中申请经营水路旅客班轮运输业务的,还应当有可行的航线营运计划;
 有与其申请的经营范围和船舶运力相适应的海务、机务管理人员;
 与其直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例符合国务院交通运输主管部门的规定;
 法律、行政法规规定的其他条件。
 第七条个人可以申请经营内河普通货物运输业务。
 申请经营内河普通货物运输业务的个人,应当有符合本条例第十三条规定且船舶吨位不超过国务院交通运输主管部门规定的自有船舶,并应当符合本条例第六条第六项、第七项规定的条件。
 第八条经营水路运输业务,应当按照国务院交通运输主管部门的规定,经国务院交通运输主管部门或者设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门批准。
 申请经营水路运输业务,应当向前款规定的负责审批的部门提交申请书和证明申请人符合本条例第六条或者第七条规定条件的相关材料。
 负责审批的部门应当自受理申请之日起30个工作日内审查完毕,作出准予许可或者不予许可的决定。予以许可的,发给水路运输业务经营许可证件,并为申请人投入运营的船舶配发船舶营运证件;不予许可的,应当书面通知申请人并说明理由。
 取得水路运输业务经营许可的,持水路运输业务经营许可证件依法向工商行政管理机关办理登记后,方可从事水路运输经营活动。
 第九条各级交通运输主管部门应当做好水路运输市场统计和调查分析工作,定期向社会公布水路运输市场运力供需状况。
 第十条为保障水路运输安全,维护水路运输市场的公平竞争秩序,国务院交通运输主管部门可以根据水路运输市场监测情况,决定在特定的旅客班轮运输和散装液体危险货物运输航线、水域暂停新增运力许可。
 采取前款规定的运力调控措施,应当符合公开、公平、公正的原则,在开始实施的60日前向社会公告,说明采取措施的理由以及采取措施的范围、期限等事项。
 第十一条外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务,也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务。
 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的企业、其他经济组织以及个人参照适用前款规定,国务院另有规定的除外。
 第十二条依照本条例取得许可的水路运输经营者终止经营的,应当自终止经营之日起15个工作日内向原许可机关办理注销许可手续,交回水路运输业务经营许可证件。
 第十三条水路运输经营者投入运营的船舶应当符合下列条件:
 与经营者的经营范围相适应;
 取得有效的船舶登记证书和检验证书;
 符合国务院交通运输主管部门关于船型技术标准和船龄的要求;
 法律、行政法规规定的其他条件。
 第十四条水路运输经营者新增船舶投入运营的,应当凭水路运输业务经营许可证件、船舶登记证书和检验证书向国务院交通运输主管部门或者设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门领取船舶营运证件。
 从事水路运输经营的船舶应当随船携带船舶营运证件。
 海事管理机构办理船舶进出港签证,应当检查船舶的营运证件。对不能提供有效的船舶营运证件的,不得为其办理签证,并应当同时通知港口所在地人民政府负责水路运输管理的部门。港口所在地人民政府负责水路运输管理的部门收到上述通知后,应当在24小时内作出处理并将处理情况书面通知有关海事管理机构。
 第十五条国家根据保障运输安全、保护水环境、节约能源、提高航道和通航设施利用效率的需求,制定并实施新的船型技术标准时,对正在使用的不符合新标准但符合原有标准且未达到规定报废船龄的船舶,可以采取资金补贴等措施,引导、鼓励水路运输经营者进行更新、改造;需要强制提前报废的,应当对船舶所有人给予补偿。具体办法由国务院交通运输主管部门会同国务院财政部门制定。
 第十六条水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营水路运输业务。但是,在国内没有能够满足所申请运输要求的中国籍船舶,并且船舶停靠的港口或者水域为对外开放的港口或者水域的情况下,经国务院交通运输主管部门许可,水路运输经营者可以在国务院交通运输主管部门规定的期限或者航次内,临时使用外国籍船舶运输。
 在香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区进行船籍登记的船舶,参照适用本条例关于外国籍船舶的规定,国务院另有规定的除外。
 

第三章水路运输经营活动
 

第十七条水路运输经营者应当在依法取得许可的经营范围内从事水路运输经营。
 第十八条水路运输经营者应当使用符合本条例规定条件、配备合格船员的船舶,并保证船舶处于适航状态。
 水路运输经营者应当按照船舶核定载客定额或者载重量载运旅客、货物,不得超载或者使用货船载运旅客。
 第十九条水路运输经营者应当依照法律、行政法规和国务院交通运输主管部门关于水路旅客、货物运输的规定、质量标准以及合同的约定,为旅客、货主提供安全、便捷、优质的服务,保证旅客、货物运输安全。
 水路旅客运输业务经营者应当为其客运船舶投保承运人责任保险或者取得相应的财务担保。
 第二十条水路运输经营者运输危险货物,应当遵守法律、行政法规以及国务院交通运输主管部门关于危险货物运输的规定,使用依法取得危险货物适装证书的船舶,按照规定的安全技术规范进行配载和运输,保证运输安全。
 第二十一条旅客班轮运输业务经营者应当自取得班轮航线经营许可之日起60日内开航,并在开航15日前公布所使用的船舶、班期、班次、运价等信息。
 旅客班轮运输应当按照公布的班期、班次运行;变更班期、班次、运价的,应当在15日前向社会公布;停止经营部分或者全部班轮航线的,应当在30日前向社会公布并报原许可机关备案。
 第二十二条货物班轮运输业务经营者应当在班轮航线开航的7日前,公布所使用的船舶以及班期、班次和运价。
 货物班轮运输应当按照公布的班期、班次运行;变更班期、班次、运价或者停止经营部分或者全部班轮航线的,应当在7日前向社会公布。
 第二十三条水路运输经营者应当依照法律、行政法规和国家有关规定,优先运送处置突发事件所需的物资、设备、工具、应急救援人员和受到突发事件危害的人员,重点保障紧急、重要的军事运输。
 出现关系国计民生的紧急运输需求时,国务院交通运输主管部门按照国务院的部署,可以要求水路运输经营者优先运输需要紧急运输的物资。水路运输经营者应当按照要求及时运输。
 第二十四条水路运输经营者应当按照统计法律、行政法规的规定报送统计信息。
 

第四章水路运输辅助业务
 

第二十五条运输船舶的所有人、经营人可以委托船舶管理业务经营者为其提供船舶海务、机务管理等服务。
 第二十六条申请经营船舶管理业务,申请人应当符合下列条件:
 有与其申请管理的船舶运力相适应的海务、机务管理人员;
 法律、行政法规规定的其他条件。
 第二十七条经营船舶管理业务,应当经设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门批准。
 申请经营船舶管理业务,应当向前款规定的部门提交申请书和证明申请人符合本条例第二十六条规定条件的相关材料。
 受理申请的部门应当自受理申请之日起30个工作日内审查完毕,作出准予许可或者不予许可的决定。予以许可的,发给船舶管理业务经营许可证件,并向国务院交通运输主管部门备案;不予许可的,应当书面通知申请人并说明理由。
 取得船舶管理业务经营许可的,持船舶管理业务经营许可证件依法向工商行政管理机关办理登记后,方可经营船舶管理业务。
 第二十八条船舶管理业务经营者接受委托提供船舶管理服务,应当与委托人订立书面合同,并将合同报所在地海事管理机构备案。
 船舶管理业务经营者应当按照国家有关规定和合同约定履行有关船舶安全和防止污染的管理义务。
 第二十九条水路运输经营者可以委托船舶代理、水路旅客运输代理、水路货物运输代理业务的经营者,代办船舶进出港手续等港口业务,代为签订运输合同,代办旅客、货物承揽业务以及其他水路运输代理业务。
 第三十条船舶代理、水路旅客运输代理业务的经营者应当自企业设立登记之日起15个工作日内,向所在地设区的市级人民政府负责水路运输管理的部门备案。
 第三十一条船舶代理、水路旅客运输代理、水路货物运输代理业务的经营者接受委托提供代理服务,应当与委托人订立书面合同,按照国家有关规定和合同约定办理代理业务,不得强行代理,不得为未依法取得水路运输业务经营许可或者超越许可范围的经营者办理代理业务。
 第三十二条本条例第十二条、第十七条的规定适用于船舶管理业务经营者。本条例第十一条、第二十四条的规定适用于船舶管理、船舶代理、水路旅客运输代理和水路货物运输代理业务经营活动。
 国务院交通运输主管部门应当依照本条例的规定制定水路运输辅助业务的具体管理办法。
 

第五章法律责任
 

第三十三条未经许可擅自经营或者超越许可范围经营水路运输业务或者国内船舶管理业务的,由负责水路运输管理的部门责令停止经营,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足3万元的,处3万元以上15万元以下的罚款。
 第三十四条水路运输经营者使用未取得船舶营运证件的船舶从事水路运输的,由负责水路运输管理的部门责令该船停止经营,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足2万元的,处2万元以上10万元以下的罚款。
 从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件的,责令改正,可以处1000元以下的罚款。
 第三十五条水路运输经营者未经国务院交通运输主管部门许可或者超越许可范围使用外国籍船舶经营水路运输业务,或者外国的企业、其他经济组织和个人经营或者以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务的,由负责水路运输管理的部门责令停止经营,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。
 第三十六条以欺骗或者贿赂等不正当手段取得本条例规定的行政许可的,由原许可机关撤销许可,处2万元以上20万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;国务院交通运输主管部门或者负责水路运输管理的部门自撤销许可之日起3年内不受理其对该项许可的申请。
 第三十七条出租、出借、倒卖本条例规定的行政许可证件或者以其他方式非法转让本条例规定的行政许可的,由负责水路运输管理的部门责令改正,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足3万元的,处3万元以上15万元以下的罚款;情节严重的,由原许可机关吊销相应的许可证件。
 伪造、变造、涂改本条例规定的行政许可证件的,由负责水路运输管理的部门没收伪造、变造、涂改的许可证件,处3万元以上15万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得。
 第三十八条水路运输经营者有下列情形之一的,由海事管理机构依法予以处罚:
 未按照规定配备船员或者未使船舶处于适航状态;
 超越船舶核定载客定额或者核定载重量载运旅客或者货物;
 使用未取得危险货物适装证书的船舶运输危险货物。
 第三十九条水路旅客运输业务经营者未为其经营的客运船舶投保承运人责任保险或者取得相应的财务担保的,由负责水路运输管理的部门责令限期改正,处2万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,由原许可机关吊销该客运船舶的船舶营运许可证件。
 第四十条班轮运输业务经营者未提前向社会公布所使用的船舶、班期、班次和运价或者其变更信息的,由负责水路运输管理的部门责令改正,处2000元以上2万元以下的罚款。
 第四十一条旅客班轮运输业务经营者自取得班轮航线经营许可之日起60日内未开航的,由负责水路运输管理的部门责令改正;拒不改正的,由原许可机关撤销该项经营许可。
 第四十二条水路运输、船舶管理业务经营者取得许可后,不再具备本条例规定的许可条件的,由负责水路运输管理的部门责令限期整改;在规定期限内整改仍不合格的,由原许可机关撤销其经营许可。
 第四十三条负责水路运输管理的国家
 第四十四条违反本条例规定,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 

第四十五条载客12人以下的客运船舶以及乡、镇客运渡船运输的管理办法,由盛自治区、直辖市人民政府另行制定。
 第四十六条本条例自2013年1月1日起施行。1987年5月12日国务院发布的《中华人民共和国水路运输管理条例》同时废止。

Categories: 政府副刊

缺陷汽车产品召回管理条例(国务院令第626号)

No Comments

 缺陷汽车产品召回管理条例(国务院令第626号)
 

中华人民共和国国务院令
 

《缺陷汽车产品召回管理条例》已经2012年10月10日国务院第219次常务会议通过,现予公布,自2013年1月1日起施行。
 

缺陷汽车产品召回管理条例
 

第一条为了规范缺陷汽车产品召回,加强监督管理,保障人身、财产安全,制定本条例。
 第二条在中国境内生产、销售的汽车和汽车挂车的召回及其监督管理,适用本条例。
 第三条本条例所称缺陷,是指由于设计、制造、标识等原因导致的在同一批次、型号或者类别的汽车产品中普遍存在的不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的情形或者其他危及人身、财产安全的不合理的危险。
 本条例所称召回,是指汽车产品生产者对其已售出的汽车产品采取措施消除缺陷的活动。
 第四条国务院产品质量监督部门负责全国缺陷汽车产品召回的监督管理工作。
 国务院有关部门在各自职责范围内负责缺陷汽车产品召回的相关监督管理工作。
 第五条国务院产品质量监督部门根据工作需要,可以委托盛自治区、直辖市人民政府产品质量监督部门、进出口商品检验机构负责缺陷汽车产品召回监督管理的部分工作。
 国务院产品质量监督部门缺陷产品召回技术机构按照国务院产品质量监督部门的规定,承担缺陷汽车产品召回的具体技术工作。
 第六条任何单位和个人有权向产品质量监督部门投诉汽车产品可能存在的缺陷,国务院产品质量监督部门应当以便于公众知晓的方式向社会公布受理投诉的电话、电子邮箱和通信地址。
 国务院产品质量监督部门应当建立缺陷汽车产品召回信息管理系统,收集汇总、分析处理有关缺陷汽车产品信息。
 产品质量监督部门、汽车产品主管部门、商务主管部门、海关、公安机关交通管理部门、交通运输主管部门、工商行政管理部门等有关部门应当建立汽车产品的生产、销售、进口、登记检验、维修、消费者投诉、召回等信息的共享机制。
 第七条产品质量监督部门和有关部门、机构及其
 第八条对缺陷汽车产品,生产者应当依照本条例全部召回;生产者未实施召回的,国务院产品质量监督部门应当依照本条例责令其召回。
 本条例所称生产者,是指在中国境内依法设立的生产汽车产品并以其名义颁发产品合格证的企业。
 从中国境外进口汽车产品到境内销售的企业,视为前款所称的生产者。
 第九条生产者应当建立并保存汽车产品设计、制造、标识、检验等方面的信息记录以及汽车产品初次销售的车主信息记录,保存期不得少于10年。
 第十条生产者应当将下列信息报国务院产品质量监督部门备案:
 汽车产品技术参数和汽车产品初次销售的车主信息;
 因汽车产品存在危及人身、财产安全的故障而发生修理、更换、退货的信息;
 汽车产品在中国境外实施召回的信息;
 国务院产品质量监督部门要求备案的其他信息。
 第十一条销售、租赁、维修汽车产品的经营者应当按照国务院产品质量监督部门的规定建立并保存汽车产品相关信息记录,保存期不得少于5年。
 经营者获知汽车产品存在缺陷的,应当立即停止销售、租赁、使用缺陷汽车产品,并协助生产者实施召回。
 经营者应当向国务院产品质量监督部门报告和向生产者通报所获知的汽车产品可能存在缺陷的相关信息。
 第十二条生产者获知汽车产品可能存在缺陷的,应当立即组织调查分析,并如实向国务院产品质量监督部门报告调查分析结果。
 生产者确认汽车产品存在缺陷的,应当立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品,并实施召回。
 第十三条国务院产品质量监督部门获知汽车产品可能存在缺陷的,应当立即通知生产者开展调查分析;生产者未按照通知开展调查分析的,国务院产品质量监督部门应当开展缺陷调查。
 国务院产品质量监督部门认为汽车产品可能存在会造成严重后果的缺陷的,可以直接开展缺陷调查。
 第十四条国务院产品质量监督部门开展缺陷调查,可以进入生产者、经营者的生产经营场所进行现场调查,查阅、复制相关资料和记录,向相关单位和个人了解汽车产品可能存在缺陷的情况。
 生产者应当配合缺陷调查,提供调查需要的有关资料、产品和专用设备。经营者应当配合缺陷调查,提供调查需要的有关资料。
 国务院产品质量监督部门不得将生产者、经营者提供的资料、产品和专用设备用于缺陷调查所需的技术检测和鉴定以外的用途。
 第十五条国务院产品质量监督部门调查认为汽车产品存在缺陷的,应当通知生产者实施召回。
 生产者认为其汽车产品不存在缺陷的,可以自收到通知之日起15个工作日内向国务院产品质量监督部门提出异议,并提供证明材料。国务院产品质量监督部门应当组织与生产者无利害关系的专家对证明材料进行论证,必要时对汽车产品进行技术检测或者鉴定。
 生产者既不按照通知实施召回又不在本条第二款规定期限内提出异议的,或者经国务院产品质量监督部门依照本条第二款规定组织论证、技术检测、鉴定确认汽车产品存在缺陷的,国务院产品质量监督部门应当责令生产者实施召回;生产者应当立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品,并实施召回。
 第十六条生产者实施召回,应当按照国务院产品质量监督部门的规定制定召回计划,并报国务院产品质量监督部门备案。修改已备案的召回计划应当重新备案。
 生产者应当按照召回计划实施召回。
 第十七条生产者应当将报国务院产品质量监督部门备案的召回计划同时通报销售者,销售者应当停止销售缺陷汽车产品。
 第十八条生产者实施召回,应当以便于公众知晓的方式发布信息,告知车主汽车产品存在的缺陷、避免损害发生的应急处置方法和生产者消除缺陷的措施等事项。
 国务院产品质量监督部门应当及时向社会公布已经确认的缺陷汽车产品信息以及生产者实施召回的相关信息。
 车主应当配合生产者实施召回。
 第十九条对实施召回的缺陷汽车产品,生产者应当及时采取修正或者补充标识、修理、更换、退货等措施消除缺陷。
 生产者应当承担消除缺陷的费用和必要的运送缺陷汽车产品的费用。
 第二十条生产者应当按照国务院产品质量监督部门的规定提交召回阶段性报告和召回总结报告。
 第二十一条国务院产品质量监督部门应当对召回实施情况进行监督,并组织与生产者无利害关系的专家对生产者消除缺陷的效果进行评估。
 第二十二条生产者违反本条例规定,有下列情形之一的,由产品质量监督部门责令改正;拒不改正的,处5万元以上20万元以下的罚款:
 未按照规定保存有关汽车产品、车主的信息记录;
 未按照规定备案有关信息、召回计划;
 未按照规定提交有关召回报告。
 第二十三条违反本条例规定,有下列情形之一的,由产品质量监督部门责令改正;拒不改正的,处50万元以上100万元以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由许可机关吊销有关许可:
 生产者、经营者不配合产品质量监督部门缺陷调查;
 生产者未按照已备案的召回计划实施召回;
 生产者未将召回计划通报销售者。
 第二十四条生产者违反本条例规定,有下列情形之一的,由产品质量监督部门责令改正,处缺陷汽车产品货值金额1%以上10%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由许可机关吊销有关许可:
 未停止生产、销售或者进口缺陷汽车产品;
 第二十五条违反本条例规定,从事缺陷汽车产品召回监督管理工作的人员有下列行为之一的,依法给予处分:
 将生产者、经营者提供的资料、产品和专用设备用于缺陷调查所需的技术检测和鉴定以外的用途;
 泄露当事人商业秘密或者个人信息;
 其他玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权行为。
 第二十六条违反本条例规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 第二十七条汽车产品出厂时未随车装备的轮胎存在缺陷的,由轮胎的生产者负责召回。具体办法由国务院产品质量监督部门参照本条例制定。
 第二十八条生产者依照本条例召回缺陷汽车产品,不免除其依法应当承担的责任。
 汽车产品存在本条例规定的缺陷以外的质量问题的,车主有权依照产品质量法、消费者权益保护法等法律、行政法规和国家有关规定以及合同约定,要求生产者、销售者承担修理、更换、退货、赔偿损失等相应的法律责任。
 第二十九条本条例自2013年1月1日起施行。

Categories: 政府副刊

校车安全管理条例(国务院令第617号)

No Comments

 校车安全管理条例(国务院令第617号)
 

中华人民共和国国务院令
 

《校车安全管理条例》已经2012年3月28日国务院第197次常务会议通过,现予公布,自公布之日起施行。
 

校车安全管理条例
 

第一条为了加强校车安全管理,保障乘坐校车学生的人身安全,制定本条例。
 第二条本条例所称校车,是指依照本条例取得使用许可,用于接送接受义务教育的学生上下学的7座以上的载客汽车。
 接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车。
 第三条县级以上地方人民政府应当根据本行政区域的学生数量和分布状况等因素,依法制定、调整学校设置规划,保障学生就近入学或者在寄宿制学校入学,减少学生上下学的交通风险。实施义务教育的学校及其教学点的设置、调整,应当充分听取学生家长等有关方面的意见。
 县级以上地方人民政府应当采取措施,发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,为需要乘车上下学的学生提供方便。
 对确实难以保障就近入学,并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区,县级以上地方人民政府应当采取措施,保障接受义务教育的学生获得校车服务。
 国家建立多渠道筹措校车经费的机制,并通过财政资助、税收优惠、鼓励社会捐赠等多种方式,按照规定支持使用校车接送学生的服务。支持校车服务所需的财政资金由中央财政和地方财政分担,具体办法由国务院财政部门制定。支持校车服务的税收优惠办法,依照法律、行政法规规定的税收管理权限制定。
 第四条国务院教育、公安、交通运输以及工业和信息化、质量监督检验检疫、安全生产监督管理等部门依照法律、行政法规和国务院的规定,负责校车安全管理的有关工作。国务院教育、公安部门会同国务院有关部门建立校车安全管理工作协调机制,统筹协调校车安全管理工作中的重大事项,共同做好校车安全管理工作。
 第五条县级以上地方人民政府对本行政区域的校车安全管理工作负总责,组织有关部门制定并实施与当地经济发展水平和校车服务需求相适应的校车服务方案,统一领导、组织、协调有关部门履行校车安全管理职责。
 县级以上地方人民政府教育、公安、交通运输、安全生产监督管理等有关部门依照本条例以及本级人民政府的规定,履行校车安全管理的相关职责。有关部门应当建立健全校车安全管理信息共享机制。
 第六条国务院标准化主管部门会同国务院工业和信息化、公安、交通运输等部门,按照保障安全、经济适用的要求,制定并及时修订校车安全国家标准。
 生产校车的企业应当建立健全产品质量保证体系,保证所生产的校车符合校车安全国家标准;不符合标准的,不得出厂、销售。
 第七条保障学生上下学交通安全是政府、学校、社会和家庭的共同责任。社会各方面应当为校车通行提供便利,协助保障校车通行安全。
 第八条县级和设区的市级人民政府教育、公安、交通运输、安全生产监督管理部门应当设立并公布举报电话、举报络平台,方便群众举报违反校车安全管理规定的行为。
 接到举报的部门应当及时依法处理;对不属于本部门管理职责的举报,应当及时移送有关部门处理。
 

第二章学校和校车服务提供者
 

第九条学校可以配备校车。依法设立的道路旅客运输经营企业、城市公共交通企业,以及根据县级以上地方人民政府规定设立的校车运营单位,可以提供校车服务。
 县级以上地方人民政府根据本地区实际情况,可以制定管理办法,组织依法取得道路旅客运输经营许可的个体经营者提供校车服务。
 第十条配备校车的学校和校车服务提供者应当建立健全校车安全管理制度,配备安全管理人员,加强校车的安全维护,定期对校车驾驶人进行安全教育,组织校车驾驶人学习道路交通安全法律法规以及安全防范、应急处置和应急救援知识,保障学生乘坐校车安全。
 第十一条由校车服务提供者提供校车服务的,学校应当与校车服务提供者签订校车安全管理责任书,明确各自的安全管理责任,落实校车运行安全管理措施。
 学校应当将校车安全管理责任书报县级或者设区的市级人民政府教育行政部门备案。
 第十二条学校应当对教师、学生及其监护人进行交通安全教育,向学生讲解校车安全乘坐知识和校车安全事故应急处理技能,并定期组织校车安全事故应急处理演练。
 学生的监护人应当履行监护义务,配合学校或者校车服务提供者的校车安全管理工作。学生的监护人应当拒绝使用不符合安全要求的车辆接送学生上下学。
 第十三条县级以上地方人民政府教育行政部门应当指导、监督学校建立健全校车安全管理制度,落实校车安全管理责任,组织学校开展交通安全教育。公安机关交通管理部门应当配合教育行政部门组织学校开展交通安全教育。
 

第三章校车使用许可
 

第十四条使用校车应当依照本条例的规定取得许可。
 取得校车使用许可应当符合下列条件:
 车辆符合校车安全国家标准,取得机动车检验合格证明,并已经在公安机关交通管理部门办理注册登记;
 有取得校车驾驶资格的驾驶人;
 有包括行驶线路、开行时间和停靠站点的合理可行的校车运行方案;
 已经投保机动车承运人责任保险。
 第十五条学校或者校车服务提供者申请取得校车使用许可,应当向县级或者设区的市级人民政府教育行政部门提交书面申请和证明其符合本条例第十四条规定条件的材料。教育行政部门应当自收到申请材料之日起3个工作日内,分别送同级公安机关交通管理部门、交通运输部门征求意见,公安机关交通管理部门和交通运输部门应当在3个工作日内回复意见。教育行政部门应当自收到回复意见之日起5个工作日内提出审查意见,报本级人民政府。本级人民政府决定批准的,由公安机关交通管理部门发给校车标牌,并在机动车行驶证上签注校车类型和核载人数;不予批准的,书面说明理由。
 第十六条校车标牌应当载明本车的号牌号码、车辆的所有人、驾驶人、行驶线路、开行时间、停靠站点以及校车标牌发牌单位、有效期等事项。
 第十七条取得校车标牌的车辆应当配备统一的校车标志灯和停车指示标志。
 校车未运载学生上道路行驶的,不得使用校车标牌、校车标志灯和停车指示标志。
 第十八条禁止使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务。
 第十九条取得校车标牌的车辆达到报废标准或者不再作为校车使用的,学校或者校车服务提供者应当将校车标牌交回公安机关交通管理部门。
 第二十条校车应当每半年进行一次机动车安全技术检验。
 第二十一条校车应当配备逃生锤、干粉灭火器、急救箱等安全设备。安全设备应当放置在便于取用的位置,并确保性能良好、有效适用。
 校车应当按照规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置。
 第二十二条配备校车的学校和校车服务提供者应当按照国家规定做好校车的安全维护,建立安全维护档案,保证校车处于良好技术状态。不符合安全技术条件的校车,应当停运维修,消除安全隐患。
 校车应当由依法取得相应资质的维修企业维修。承接校车维修业务的企业应当按照规定的维修技术规范维修校车,并按照国务院交通运输主管部门的规定对所维修的校车实行质量保证期制度,在质量保证期内对校车的维修质量负责。
 

第四章校车驾驶人
 

第二十三条校车驾驶人应当依照本条例的规定取得校车驾驶资格。
 取得校车驾驶资格应当符合下列条件:
 取得相应准驾车型驾驶证并具有3年以上驾驶经历,年龄在25周岁以上、不超过60周岁;
 最近连续3个记分周期内没有被记满分记录;
 无致人死亡或者重伤的交通事故责任记录;
 无饮酒后驾驶或者醉酒驾驶机动车记录,最近1年内无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为记录;
 身心健康,无传染性疾病,无癫痫、精神病等可能危及行车安全的疾病病史,无酗酒、吸毒行为记录。
 第二十四条机动车驾驶人申请取得校车驾驶资格,应当向县级或者设区的市级人民政府公安机关交通管理部门提交书面申请和证明其符合本条例第二十三条规定条件的材料。公安机关交通管理部门应当自收到申请材料之日起5个工作日内审查完毕,对符合条件的,在机动车驾驶证上签注准许驾驶校车;不符合条件的,书面说明理由。
 第二十五条机动车驾驶人未取得校车驾驶资格,不得驾驶校车。禁止聘用未取得校车驾驶资格的机动车驾驶人驾驶校车。
 第二十六条校车驾驶人应当每年接受公安机关交通管理部门的审验。
 第二十七条校车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规,严格按照机动车道路通行规则和驾驶操作规范安全驾驶、文明驾驶。
 

第五章校车通行安全
 

第二十八条校车行驶线路应当尽量避开急弯、陡坡、临崖、临水的危险路段;确实无法避开的,道路或者交通设施的管理、养护单位应当按照标准对上述危险路段设置安全防护设施、限速标志、警告标牌。
 第二十九条校车经过的道路出现不符合安全通行条件的状况或者存在交通安全隐患的,当地人民政府应当组织有关部门及时改善道路安全通行条件、消除安全隐患。
 第三十条校车运载学生,应当按照国务院公安部门规定的位置放置校车标牌,开启校车标志灯。
 校车运载学生,应当按照经审核确定的线路行驶,遇有交通管制、道路施工以及自然灾害、恶劣气象条件或者重大交通事故等影响道路通行情形的除外。
 第三十一条公安机关交通管理部门应当加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理。遇交通拥堵的,交通警察应当指挥疏导运载学生的校车优先通行。
 校车运载学生,可以在公共交通专用车道以及其他禁止社会车辆通行但允许公共交通车辆通行的路段行驶。
 第三十二条校车上下学生,应当在校车停靠站点停靠;未设校车停靠站点的路段可以在公共交通站台停靠。
 道路或者交通设施的管理、养护单位应当按照标准设置校车停靠站点预告标识和校车停靠站点标牌,施划校车停靠站点标线。
 第三十三条校车在道路上停车上下学生,应当靠道路右侧停靠,开启危险报警闪光灯,打开停车指示标志。校车在同方向只有一条机动车道的道路上停靠时,后方车辆应当停车等待,不得超越。校车在同方向有两条以上机动车道的道路上停靠时,校车停靠车道后方和相邻机动车道上的机动车应当停车等待,其他机动车道上的机动车应当减速通过。校车后方停车等待的机动车不得鸣喇叭或者使用灯光催促校车。
 第三十四条校车载人不得超过核定的人数,不得以任何理由超员。
 学校和校车服务提供者不得要求校车驾驶人超员、超速驾驶校车。
 第三十五条载有学生的校车在高速公路上行驶的最高时速不得超过80公里,在其他道路上行驶的最高时速不得超过60公里。
 道路交通安全法律法规规定或者道路上限速标志、标线标明的最高时速低于前款规定的,从其规定。
 载有学生的校车在急弯、陡坡、窄路、窄桥以及冰雪、泥泞的道路上行驶,或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时,最高时速不得超过20公里。
 第三十六条交通警察对违反道路交通安全法律法规的校车,可以在消除违法行为的前提下先予放行,待校车完成接送学生任务后再对校车驾驶人进行处罚。
 第三十七条公安机关交通管理部门应当加强对校车运行情况的监督检查,依法查处校车道路交通安全违法行为,定期将校车驾驶人的道路交通安全违法行为和交通事故信息抄送其所属单位和教育行政部门。
 

第六章校车乘车安全
 

第三十八条配备校车的学校、校车服务提供者应当指派照管人员随校车全程照管乘车学生。校车服务提供者为学校提供校车服务的,双方可以约定由学校指派随车照管人员。
 学校和校车服务提供者应当定期对随车照管人员进行安全教育,组织随车照管人员学习道路交通安全法律法规、应急处置和应急救援知识。
 第三十九条随车照管人员应当履行下列职责:
 学生上下车时,在车下引导、指挥,维护上下车秩序;
 发现驾驶人无校车驾驶资格,饮酒、醉酒后驾驶,或者身体严重不适以及校车超员等明显妨碍行车安全情形的,制止校车开行;
 清点乘车学生人数,帮助、指导学生安全落座、系好安全带,确认车门关闭后示意驾驶人启动校车;
 制止学生在校车行驶过程中离开座位等危险行为;
 核实学生下车人数,确认乘车学生已经全部离车后本人方可离车。
 第四十条校车的副驾驶座位不得安排学生乘坐。
 校车运载学生过程中,禁止除驾驶人、随车照管人员以外的人员乘坐。
 第四十一条校车驾驶人驾驶校车上道路行驶前,应当对校车的制动、转向、外部照明、轮胎、安全门、座椅、安全带等车况是否符合安全技术要求进行检查,不得驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶。
 校车驾驶人不得在校车载有学生时给车辆加油,不得在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位。
 第四十二条校车发生交通事故,驾驶人、随车照管人员应当立即报警,设置警示标志。乘车学生继续留在校车内有危险的,随车照管人员应当将学生撤离到安全区域,并及时与学校、校车服务提供者、学生的监护人联系处理后续事宜。
 

第七章法律责任
 

第四十三条生产、销售不符合校车安全国家标准的校车的,依照道路交通安全、产品质量管理的法律、行政法规的规定处罚。
 第四十四条使用拼装或者达到报废标准的机动车接送学生的,由公安机关交通管理部门收缴并强制报废机动车;对驾驶人处2000元以上5000元以下的罚款,吊销其机动车驾驶证;对车辆所有人处8万元以上10万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。
 第四十五条使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务,或者使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车的,由公安机关交通管理部门扣留该机动车,处1万元以上2万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。
 取得道路运输经营许可的企业或者个体经营者有前款规定的违法行为,除依照前款规定处罚外,情节严重的,由交通运输主管部门吊销其经营许可证件。
 伪造、变造或者使用伪造、变造的校车标牌的,由公安机关交通管理部门收缴伪造、变造的校车标牌,扣留该机动车,处2000元以上5000元以下的罚款。
 第四十六条不按照规定为校车配备安全设备,或者不按照规定对校车进行安全维护的,由公安机关交通管理部门责令改正,处1000元以上3000元以下的罚款。
 第四十七条机动车驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的,由公安机关交通管理部门处1000元以上3000元以下的罚款,情节严重的,可以并处吊销机动车驾驶证。
 第四十八条校车驾驶人有下列情形之一的,由公安机关交通管理部门责令改正,可以处200元罚款:
 驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌、开启校车标志灯,或者不按照经审核确定的线路行驶;
 校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠;
 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标牌、校车标志灯和停车指示标志;
 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查,或者驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶;
 在校车载有学生时给车辆加油,或者在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位。
 校车驾驶人违反道路交通安全法律法规关于道路通行规定的,由公安机关交通管理部门依法从重处罚。
 第四十九条校车驾驶人违反道路交通安全法律法规被依法处罚或者发生道路交通事故,不再符合本条例规定的校车驾驶人条件的,由公安机关交通管理部门取消校车驾驶资格,并在机动车驾驶证上签注。
 第五十条校车载人超过核定人数的,由公安机关交通管理部门扣留车辆至违法状态消除,并依照道路交通安全法律法规的规定从重处罚。
 第五十一条公安机关交通管理部门查处校车道路交通安全违法行为,依法扣留车辆的,应当通知相关学校或者校车服务提供者转运学生,并在违法状态消除后立即发还被扣留车辆。
 第五十二条机动车驾驶人违反本条例规定,不避让校车的,由公安机关交通管理部门处200元罚款。
 第五十三条未依照本条例规定指派照管人员随校车全程照管乘车学生的,由公安机关责令改正,可以处500元罚款。
 随车照管人员未履行本条例规定的职责的,由学校或者校车服务提供者责令改正;拒不改正的,给予处分或者予以解聘。
 第五十四条取得校车使用许可的学校、校车服务提供者违反本条例规定,情节严重的,原作出许可决定的地方人民政府可以吊销其校车使用许可,由公安机关交通管理部门收回校车标牌。
 第五十五条学校违反本条例规定的,除依照本条例有关规定予以处罚外,由教育行政部门给予通报批评;导致发生学生伤亡事故的,对政府举办的学校的负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;对民办学校由审批机关责令暂停招生,情节严重的,吊销其办学许可证,并由教育行政部门责令负有责任的领导人员和直接责任人员5年内不得从事学校管理事务。
 第五十六条县级以上地方人民政府不依法履行校车安全管理职责,致使本行政区域发生校车安全重大事故的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。
 第五十七条教育、公安、交通运输、工业和信息化、质量监督检验检疫、安全生产监督管理等有关部门及其
 第五十八条违反本条例的规定,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 第五十九条发生校车安全事故,造成人身伤亡或者财产损失的,依法承担赔偿责任。
 

第六十条县级以上地方人民政府应当合理规划幼儿园布局,方便幼儿就近入园。
 入园幼儿应当由监护人或者其委托的成年人接送。对确因特殊情况不能由监护人或者其委托的成年人接送,需要使用车辆集中接送的,应当使用按照专用校车国家标准设计和制造的幼儿专用校车,遵守本条例校车安全管理的规定。
 第六十一条盛自治区、直辖市人民政府应当结合本地区实际情况,制定本条例的实施办法。
 第六十二条本条例自公布之日起施行。
 本条例施行前已经配备校车的学校和校车服务提供者及其聘用的校车驾驶人应当自本条例施行之日起90日内,依照本条例的规定申请取得校车使用许可、校车驾驶资格。
 本条例施行后,用于接送小学生、幼儿的专用校车不能满足需求的,在盛自治区、直辖市人民政府规定的过渡期限内可以使用取得校车标牌的其他载客汽车。

Categories: 政府副刊

国务院关于修改《机动车交通事故责任强制保险条例》的决定(国务院令第618号)

No Comments

 国务院关于修改《机动车交通事故责任强制保险条例》的决定(国务院令第618号)
 

中华人民共和国国务院令
 

现公布《国务院关于修改〈机动车交通事故责任强制保险条例〉的决定》,自2012年5月1日起施行。
 

国务院关于修改《机动车交通事故责任
 

国务院决定对《机动车交通事故责任强制保险条例》作如下修改:
 第五条第一款修改为:“保险公司经保监会批准,可以从事机动车交通事故责任强制保险业务。”
 本决定自2012年5月1日起施行。
 《机动车交通事故责任强制保险条例》根据本决定作相应的修改,重新公布。
 

机动车交通事故责任强制保险条例
 

第一条为了保障机动车道路交通事故受害人依法得到赔偿,促进道路交通安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国保险法》,制定本条例。
 第二条在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人,应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保机动车交通事故责任强制保险。
 机动车交通事故责任强制保险的投保、赔偿和监督管理,适用本条例。
 第三条本条例所称机动车交通事故责任强制保险,是指由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失,在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。
 第四条国务院保险监督管理机构依法对保险公司的机动车交通事故责任强制保险业务实施监督管理。
 公安机关交通管理部门、农业主管部门应当依法对机动车参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查。对未参加机动车交通事故责任强制保险的机动车,机动车管理部门不得予以登记,机动车安全技术检验机构不得予以检验。
 公安机关交通管理部门及其交通警察在调查处理道路交通安全违法行为和道路交通事故时,应当依法检查机动车交通事故责任强制保险的保险标志。
 

第五条保险公司经保监会批准,可以从事机动车交通事故责任强制保险业务。
 为了保证机动车交通事故责任强制保险制度的实行,保监会有权要求保险公司从事机动车交通事故责任强制保险业务。
 未经保监会批准,任何单位或者个人不得从事机动车交通事故责任强制保险业务。
 第六条机动车交通事故责任强制保险实行统一的保险条款和基础保险费率。保监会按照机动车交通事故责任强制保险业务总体上不盈利不亏损的原则审批保险费率。
 保监会在审批保险费率时,可以聘请有关专业机构进行评估,可以举行听证会听取公众意见。
 第七条保险公司的机动车交通事故责任强制保险业务,应当与其他保险业务分开管理,单独核算。
 保监会应当每年对保险公司的机动车交通事故责任强制保险业务情况进行核查,并向社会公布;根据保险公司机动车交通事故责任强制保险业务的总体盈利或者亏损情况,可以要求或者允许保险公司相应调整保险费率。
 调整保险费率的幅度较大的,保监会应当进行听证。
 第八条被保险机动车没有发生道路交通安全违法行为和道路交通事故的,保险公司应当在下一年度降低其保险费率。在此后的年度内,被保险机动车仍然没有发生道路交通安全违法行为和道路交通事故的,保险公司应当继续降低其保险费率,直至最低标准。被保险机动车发生道路交通安全违法行为或者道路交通事故的,保险公司应当在下一年度提高其保险费率。多次发生道路交通安全违法行为、道路交通事故,或者发生重大道路交通事故的,保险公司应当加大提高其保险费率的幅度。在道路交通事故中被保险人没有过错的,不提高其保险费率。降低或者提高保险费率的标准,由保监会会同国务院公安部门制定。
 第九条保监会、国务院公安部门、国务院农业主管部门以及其他有关部门应当逐步建立有关机动车交通事故责任强制保险、道路交通安全违法行为和道路交通事故的信息共享机制。
 第十条投保人在投保时应当选择具备从事机动车交通事故责任强制保险业务资格的保险公司,被选择的保险公司不得拒绝或者拖延承保。
 保监会应当将具备从事机动车交通事故责任强制保险业务资格的保险公司向社会公示。
 第十一条投保人投保时,应当向保险公司如实告知重要事项。
 重要事项包括机动车的种类、厂牌型号、识别代码、牌照号码、使用性质和机动车所有人或者管理人的姓名、性别、年龄、住所、身份证或者驾驶证号码、续保前该机动车发生事故的情况以及保监会规定的其他事项。
 第十二条签订机动车交通事故责任强制保险合同时,投保人应当一次支付全部保险费;保险公司应当向投保人签发保险单、保险标志。保险单、保险标志应当注明保险单号码、车牌号码、保险期限、保险公司的名称、地址和理赔电话号码。
 被保险人应当在被保险机动车上放置保险标志。
 保险标志式样全国统一。保险单、保险标志由保监会监制。任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的保险单、保险标志。
 第十三条签订机动车交通事故责任强制保险合同时,投保人不得在保险条款和保险费率之外,向保险公司提出附加其他条件的要求。
 签订机动车交通事故责任强制保险合同时,保险公司不得强制投保人订立商业保险合同以及提出附加其他条件的要求。
 第十四条保险公司不得解除机动车交通事故责任强制保险合同;但是,投保人对重要事项未履行如实告知义务的除外。
 投保人对重要事项未履行如实告知义务,保险公司解除合同前,应当书面通知投保人,投保人应当自收到通知之日起5日内履行如实告知义务;投保人在上述期限内履行如实告知义务的,保险公司不得解除合同。
 第十五条保险公司解除机动车交通事故责任强制保险合同的,应当收回保险单和保险标志,并书面通知机动车管理部门。
 第十六条投保人不得解除机动车交通事故责任强制保险合同,但有下列情形之一的除外:
 被保险机动车被依法注销登记的;
 被保险机动车经公安机关证实丢失的。
 第十七条机动车交通事故责任强制保险合同解除前,保险公司应当按照合同承担保险责任。
 合同解除时,保险公司可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止的保险费,剩余部分的保险费退还投保人。
 第十八条被保险机动车所有权转移的,应当办理机动车交通事故责任强制保险合同变更手续。
 第十九条机动车交通事故责任强制保险合同期满,投保人应当及时续保,并提供上一年度的保险单。
 第二十条机动车交通事故责任强制保险的保险期间为1年,但有下列情形之一的,投保人可以投保短期机动车交通事故责任强制保险:
 机动车距规定的报废期限不足1年的;
 

第二十一条被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。
 道路交通事故的损失是由受害人故意造成的,保险公司不予赔偿。
 第二十二条有下列情形之一的,保险公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内垫付抢救费用,并有权向致害人追偿:
 驾驶人未取得驾驶资格或者醉酒的;
 被保险机动车被盗抢期间肇事的;
 被保险人故意制造道路交通事故的。
 有前款所列情形之一,发生道路交通事故的,造成受害人的财产损失,保险公司不承担赔偿责任。
 第二十三条机动车交通事故责任强制保险在全国范围内实行统一的责任限额。责任限额分为死亡伤残赔偿限额、医疗费用赔偿限额、财产损失赔偿限额以及被保险人在道路交通事故中无责任的赔偿限额。
 机动车交通事故责任强制保险责任限额由保监会会同国务院公安部门、国务院卫生主管部门、国务院农业主管部门规定。
 第二十四条国家设立道路交通事故社会救助基金。有下列情形之一时,道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救费用,由救助基金先行垫付,救助基金管理机构有权向道路交通事故责任人追偿:
 抢救费用超过机动车交通事故责任强制保险责任限额的;
 肇事机动车未参加机动车交通事故责任强制保险的;
 第二十五条救助基金的来源包括:
 按照机动车交通事故责任强制保险的保险费的一定比例提取的资金;
 对未按照规定投保机动车交通事故责任强制保险的机动车的所有人、管理人的罚款;
 救助基金管理机构依法向道路交通事故责任人追偿的资金;
 第二十六条救助基金的具体管理办法,由国务院财政部门会同保监会、国务院公安部门、国务院卫生主管部门、国务院农业主管部门制定试行。
 第二十七条被保险机动车发生道路交通事故,被保险人或者受害人通知保险公司的,保险公司应当立即给予答复,告知被保险人或者受害人具体的赔偿程序等有关事项。
 第二十八条被保险机动车发生道路交通事故的,由被保险人向保险公司申请赔偿保险金。保险公司应当自收到赔偿申请之日起1日内,书面告知被保险人需要向保险公司提供的与赔偿有关的证明和资料。
 第二十九条保险公司应当自收到被保险人提供的证明和资料之日起5日内,对是否属于保险责任作出核定,并将结果通知被保险人;对不属于保险责任的,应当书面说明理由;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后10日内,赔偿保险金。
 第三十条被保险人与保险公司对赔偿有争议的,可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
 第三十一条保险公司可以向被保险人赔偿保险金,也可以直接向受害人赔偿保险金。但是,因抢救受伤人员需要保险公司支付或者垫付抢救费用的,保险公司在接到公安机关交通管理部门通知后,经核对应当及时向医疗机构支付或者垫付抢救费用。
 因抢救受伤人员需要救助基金管理机构垫付抢救费用的,救助基金管理机构在接到公安机关交通管理部门通知后,经核对应当及时向医疗机构垫付抢救费用。
 第三十二条医疗机构应当参照国务院卫生主管部门组织制定的有关临床诊疗指南,抢救、治疗道路交通事故中的受伤人员。
 第三十三条保险公司赔偿保险金或者垫付抢救费用,救助基金管理机构垫付抢救费用,需要向有关部门、医疗机构核实有关情况的,有关部门、医疗机构应当予以配合。
 第三十四条保险公司、救助基金管理机构的
 第三十五条道路交通事故损害赔偿项目和标准依照有关法律的规定执行。
 

第三十六条未经保监会批准,非法从事机动车交通事故责任强制保险业务的,由保监会予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由保监会没收违法所得,违法所得20万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足20万元的,处20万元以上100万元以下罚款。
 第三十七条保险公司未经保监会批准从事机动车交通事故责任强制保险业务的,由保监会责令改正,责令退还收取的保险费,没收违法所得,违法所得10万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足10万元的,处10万元以上50万元以下罚款;逾期不改正或者造成严重后果的,责令停业整顿或者吊销经营保险业务许可证。
 第三十八条保险公司违反本条例规定,有下列行为之一的,由保监会责令改正,处5万元以上30万元以下罚款;情节严重的,可以限制业务范围、责令停止接受新业务或者吊销经营保险业务许可证:
 拒绝或者拖延承保机动车交通事故责任强制保险的;
 未按照统一的保险条款和基础保险费率从事机动车交通事故责任强制保险业务的;
 未将机动车交通事故责任强制保险业务和其他保险业务分开管理,单独核算的;
 强制投保人订立商业保险合同的;
 违反规定解除机动车交通事故责任强制保险合同的;
 拒不履行约定的赔偿保险金义务的;
 未按照规定及时支付或者垫付抢救费用的。
 第三十九条机动车所有人、管理人未按照规定投保机动车交通事故责任强制保险的,由公安机关交通管理部门扣留机动车,通知机动车所有人、管理人依照规定投保,处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的2倍罚款。
 机动车所有人、管理人依照规定补办机动车交通事故责任强制保险的,应当及时退还机动车。
 第四十条上道路行驶的机动车未放置保险标志的,公安机关交通管理部门应当扣留机动车,通知当事人提供保险标志或者补办相应手续,可以处警告或者20元以上200元以下罚款。
 当事人提供保险标志或者补办相应手续的,应当及时退还机动车。
 第四十一条伪造、变造或者使用伪造、变造的保险标志,或者使用其他机动车的保险标志,由公安机关交通管理部门予以收缴,扣留该机动车,处200元以上2000元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 当事人提供相应的合法证明或者补办相应手续的,应当及时退还机动车。
 

第四十二条本条例下列用语的含义:
 投保人,是指与保险公司订立机动车交通事故责任强制保险合同,并按照合同负有支付保险费义务的机动车的所有人、管理人。
 被保险人,是指投保人及其允许的合法驾驶人。
 抢救费用,是指机动车发生道路交通事故导致人员受伤时,医疗机构参照国务院卫生主管部门组织制定的有关临床诊疗指南,对生命体征不平稳和虽然生命体征平稳但如果不采取处理措施会产生生命危险,或者导致残疾、器官功能障碍,或者导致病程明显延长的受伤人员,采取必要的处理措施所发生的医疗费用。
 第四十三条机动车在道路以外的地方通行时发生事故,造成人身伤亡、财产损失的赔偿,比照适用本条例。
 第四十四条中国人民解放军和中国人民武装警察部队在编机动车参加机动车交通事故责任强制保险的办法,由中国人民解放军和中国人民武装警察部队另行规定。
 第四十五条机动车所有人、管理人自本条例施行之日起3个月内投保机动车交通事故责任强制保险;本条例施行前已经投保商业性机动车第三者责任保险的,保险期满,应当投保机动车交通事故责任强制保险。
 第四十六条本条例自2006年7月1日起施行。

Categories: 政府副刊

对外劳务合作管理条例(国务院令第620号)

No Comments

 对外劳务合作管理条例(国务院令第620号)
 

中华人民共和国国务院令
 

《对外劳务合作管理条例》已经2012年5月16日国务院第203次常务会议通过,现予公布,自2012年8月1日起施行。
 

对外劳务合作管理条例
 

第一条为了规范对外劳务合作,保障劳务人员的合法权益,促进对外劳务合作健康发展,制定本条例。
 第二条本条例所称对外劳务合作,是指组织劳务人员赴其他国家或者地区为国外的企业或者机构工作的经营性活动。
 国外的企业、机构或者个人不得在中国境内招收劳务人员赴国外工作。
 第三条国家鼓励和支持依法开展对外劳务合作,提高对外劳务合作水平,维护劳务人员的合法权益。
 国务院有关部门制定和完善促进对外劳务合作发展的政策措施,建立健全对外劳务合作服务体系以及风险防范和处置机制。
 第四条国务院商务主管部门负责全国的对外劳务合作监督管理工作。国务院外交、公安、人力资源社会保障、交通运输、住房城乡建设、渔业、工商行政管理等有关部门在各自职责范围内,负责对外劳务合作监督管理的相关工作。
 县级以上地方人民政府统一领导、组织、协调本行政区域的对外劳务合作监督管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域的对外劳务合作监督管理工作,其他有关部门在各自职责范围内负责对外劳务合作监督管理的相关工作。
 

第二章从事对外劳务合作的企业与劳务人员
 

第五条从事对外劳务合作,应当按照盛自治区、直辖市人民政府的规定,经省级或者设区的市级人民政府商务主管部门批准,取得对外劳务合作经营资格。
 第六条申请对外劳务合作经营资格,应当具备下列条件:
 实缴注册资本不低于600万元人民币;
 有3名以上熟悉对外劳务合作业务的管理人员;
 有健全的内部管理制度和突发事件应急处置制度;
 法定代表人没有故意犯罪记录。
 第七条申请对外劳务合作经营资格的企业,应当向所在地省级或者设区的市级人民政府商务主管部门提交其符合本条例第六条规定条件的证明材料。负责审批的商务主管部门应当自收到证明材料之日起20个工作日内进行审查,作出批准或者不予批准的决定。予以批准的,颁发对外劳务合作经营资格证书;不予批准的,书面通知申请人并说明理由。
 申请人持对外劳务合作经营资格证书,依法向工商行政管理部门办理登记。
 负责审批的商务主管部门应当将依法取得对外劳务合作经营资格证书并办理登记的企业名单报至国务院商务主管部门,国务院商务主管部门应当及时通报中国驻外使馆、领馆。
 未依法取得对外劳务合作经营资格证书并办理登记,不得从事对外劳务合作。
 第八条对外劳务合作企业不得允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作。
 任何单位和个人不得以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作。
 第九条对外劳务合作企业应当自工商行政管理部门登记之日起5个工作日内,在负责审批的商务主管部门指定的银行开设专门账户,缴存不低于300万元人民币的对外劳务合作风险处置备用金。备用金也可以通过向负责审批的商务主管部门提交等额银行保函的方式缴存。
 负责审批的商务主管部门应当将缴存备用金的对外劳务合作企业名单向社会公布。
 第十条备用金用于支付对外劳务合作企业拒绝承担或者无力承担的下列费用:
 对外劳务合作企业违反国家规定收取,应当退还给劳务人员的服务费;
 依法或者按照约定应当由对外劳务合作企业向劳务人员支付的劳动报酬;
 依法赔偿劳务人员的损失所需费用;
 因发生突发事件,劳务人员回国或者接受紧急救助所需费用。
 备用金使用后,对外劳务合作企业应当自使用之日起20个工作日内将备用金补足到原有数额。
 备用金缴存、使用和监督管理的具体办法由国务院商务主管部门会同国务院财政部门制定。
 第十一条对外劳务合作企业不得组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作。
 第十二条对外劳务合作企业应当安排劳务人员接受赴国外工作所需的职业技能、安全防范知识、外语以及用工项目所在国家或者地区相关法律、宗教信仰、风俗习惯等知识的培训;未安排劳务人员接受培训的,不得组织劳务人员赴国外工作。
 劳务人员应当接受培训,掌握赴国外工作所需的相关技能和知识,提高适应国外工作岗位要求以及安全防范的能力。
 第十三条对外劳务合作企业应当为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险。但是,对外劳务合作企业与国外雇主约定由国外雇主为劳务人员购买的除外。
 第十四条对外劳务合作企业应当为劳务人员办理出境手续,并协助办理劳务人员在国外的居留、工作许可等手续。
 对外劳务合作企业组织劳务人员出境后,应当及时将有关情况向中国驻用工项目所在国使馆、领馆报告。
 第十五条对外劳务合作企业、劳务人员应当遵守用工项目所在国家或者地区的法律,尊重当地的宗教信仰、风俗习惯和文化传统。
 对外劳务合作企业、劳务人员不得从事损害国家安全和国家利益的活动。
 第十六条对外劳务合作企业应当跟踪了解劳务人员在国外的工作、生活情况,协助解决劳务人员工作、生活中的困难和问题,及时向国外雇主反映劳务人员的合理要求。
 对外劳务合作企业向同一国家或者地区派出的劳务人员数量超过100人的,应当安排随行管理人员,并将随行管理人员名单报中国驻用工项目所在国使馆、领馆备案。
 第十七条对外劳务合作企业应当制定突发事件应急预案。国外发生突发事件的,对外劳务合作企业应当及时、妥善处理,并立即向中国驻用工项目所在国使馆、领馆和国内有关部门报告。
 第十八条用工项目所在国家或者地区发生战争、暴乱、重大自然灾害等突发事件,中国政府作出相应避险安排的,对外劳务合作企业和劳务人员应当服从安排,予以配合。
 第十九条对外劳务合作企业停止开展对外劳务合作的,应当对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出妥善安排,并将安排方案报负责审批的商务主管部门备案。负责审批的商务主管部门应当将安排方案报至国务院商务主管部门,国务院商务主管部门应当及时通报中国驻用工项目所在国使馆、领馆。
 第二十条劳务人员有权向商务主管部门和其他有关部门投诉对外劳务合作企业违反合同约定或者其他侵害劳务人员合法权益的行为。接受投诉的部门应当按照职责依法及时处理,并将处理情况向投诉人反溃
 

第三章与对外劳务合作有关的合同
 

第二十一条对外劳务合作企业应当与国外雇主订立书面劳务合作合同;未与国外雇主订立书面劳务合作合同的,不得组织劳务人员赴国外工作。
 劳务合作合同应当载明与劳务人员权益保障相关的下列事项:
 劳务人员的工作内容、工作地点、工作时间和休息休假;
 劳务人员的劳动报酬及其支付方式;
 劳务人员社会保险费的缴纳;
 劳务人员的劳动条件、劳动保护、职业培训和职业危害防护;
 劳务人员的福利待遇和生活条件;
 劳务人员在国外居留、工作许可等手续的办理;
 劳务人员人身意外伤害保险的购买;
 因国外雇主原因解除与劳务人员的合同对劳务人员的经济补偿;
 发生突发事件对劳务人员的协助、救助;
 第二十二条对外劳务合作企业与国外雇主订立劳务合作合同,应当事先了解国外雇主和用工项目的情况以及用工项目所在国家或者地区的相关法律。
 用工项目所在国家或者地区法律规定企业或者机构使用外籍劳务人员需经批准的,对外劳务合作企业只能与经批准的企业或者机构订立劳务合作合同。
 对外劳务合作企业不得与国外的个人订立劳务合作合同。
 第二十三条除本条第二款规定的情形外,对外劳务合作企业应当与劳务人员订立书面服务合同;未与劳务人员订立书面服务合同的,不得组织劳务人员赴国外工作。服务合同应当载明劳务合作合同中与劳务人员权益保障相关的事项,以及服务项目、服务费及其收取方式、违约责任。
 对外劳务合作企业组织与其建立劳动关系的劳务人员赴国外工作的,与劳务人员订立的劳动合同应当载明劳务合作合同中与劳务人员权益保障相关的事项;未与劳务人员订立劳动合同的,不得组织劳务人员赴国外工作。
 第二十四条对外劳务合作企业与劳务人员订立服务合同或者劳动合同时,应当将劳务合作合同中与劳务人员权益保障相关的事项以及劳务人员要求了解的其他情况如实告知劳务人员,并向劳务人员明确提示包括人身安全风险在内的赴国外工作的风险,不得向劳务人员隐瞒有关信息或者提供虚假信息。
 对外劳务合作企业有权了解劳务人员与订立服务合同、劳动合同直接相关的个人基本情况,劳务人员应当如实说明。
 第二十五条对外劳务合作企业向与其订立服务合同的劳务人员收取服务费,应当符合国务院价格主管部门会同国务院商务主管部门制定的有关规定。
 对外劳务合作企业不得向与其订立劳动合同的劳务人员收取服务费。
 对外劳务合作企业不得以任何名目向劳务人员收取押金或者要求劳务人员提供财产担保。
 第二十六条对外劳务合作企业应当自与劳务人员订立服务合同或者劳动合同之日起10个工作日内,将服务合同或者劳动合同、劳务合作合同副本以及劳务人员名单报负责审批的商务主管部门备案。负责审批的商务主管部门应当将用工项目、国外雇主的有关信息以及劳务人员名单报至国务院商务主管部门。
 商务主管部门发现服务合同或者劳动合同、劳务合作合同未依照本条例规定载明必备事项的,应当要求对外劳务合作企业补正。
 第二十七条对外劳务合作企业应当负责协助劳务人员与国外雇主订立确定劳动关系的合同,并保证合同中有关劳务人员权益保障的条款与劳务合作合同相应条款的内容一致。
 第二十八条对外劳务合作企业、劳务人员应当信守合同,全面履行合同约定的各自的义务。
 第二十九条劳务人员在国外实际享有的权益不符合合同约定的,对外劳务合作企业应当协助劳务人员维护合法权益,要求国外雇主履行约定义务、赔偿损失;劳务人员未得到应有赔偿的,有权要求对外劳务合作企业承担相应的赔偿责任。对外劳务合作企业不协助劳务人员向国外雇主要求赔偿的,劳务人员可以直接向对外劳务合作企业要求赔偿。
 劳务人员在国外实际享有的权益不符合用工项目所在国家或者地区法律规定的,对外劳务合作企业应当协助劳务人员维护合法权益,要求国外雇主履行法律规定的义务、赔偿损失。
 因对外劳务合作企业隐瞒有关信息或者提供虚假信息等原因,导致劳务人员在国外实际享有的权益不符合合同约定的,对外劳务合作企业应当承担赔偿责任。
 

第四章政府的服务和管理
 

第三十条国务院商务主管部门会同国务院有关部门建立对外劳务合作信息收集、通报制度,为对外劳务合作企业和劳务人员无偿提供信息服务。
 第三十一条国务院商务主管部门会同国务院有关部门建立对外劳务合作风险监测和评估机制,及时发布有关国家或者地区安全状况的评估结果,提供预警信息,指导对外劳务合作企业做好安全风险防范;有关国家或者地区安全状况难以保障劳务人员人身安全的,对外劳务合作企业不得组织劳务人员赴上述国家或者地区工作。
 第三十二条国务院商务主管部门会同国务院统计部门建立对外劳务合作统计制度,及时掌握并汇总、分析对外劳务合作发展情况。
 第三十三条国家财政对劳务人员培训给予必要的支持。
 国务院商务主管部门会同国务院人力资源社会保障部门应当加强对劳务人员培训的指导和监督。
 第三十四条县级以上地方人民政府根据本地区开展对外劳务合作的实际情况,按照国务院商务主管部门会同国务院有关部门的规定,组织建立对外劳务合作服务平台,为对外劳务合作企业和劳务人员无偿提供相关服务,鼓励、引导对外劳务合作企业通过服务平台招收劳务人员。
 国务院商务主管部门会同国务院有关部门应当加强对服务平台运行的指导和监督。
 第三十五条中国驻外使馆、领馆为对外劳务合作企业了解国外雇主和用工项目的情况以及用工项目所在国家或者地区的法律提供必要的协助,依据职责维护对外劳务合作企业和劳务人员在国外的正当权益,发现违反本条例规定的行为及时通报国务院商务主管部门和有关盛自治区、直辖市人民政府。
 劳务人员可以合法、有序地向中国驻外使馆、领馆反映相关诉求,不得干扰使馆、领馆正常工作秩序。
 第三十六条国务院有关部门、有关县级以上地方人民政府应当建立健全对外劳务合作突发事件预警、防范和应急处置机制,制定对外劳务合作突发事件应急预案。
 对外劳务合作突发事件应急处置由组织劳务人员赴国外工作的单位或者个人所在地的盛自治区、直辖市人民政府负责,劳务人员户籍所在地的盛自治区、直辖市人民政府予以配合。
 中国驻外使馆、领馆协助处置对外劳务合作突发事件。
 第三十七条国务院商务主管部门会同国务院有关部门建立对外劳务合作不良信用记录和公告制度,公布对外劳务合作企业和国外雇主不履行合同约定、侵害劳务人员合法权益的行为,以及对对外劳务合作企业违法行为的处罚决定。
 第三十八条对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作,以及其他违反本条例规定的行为,任何单位和个人有权向商务、公安、工商行政管理等有关部门举报。接到举报的部门应当在职责范围内及时处理。
 国务院商务主管部门会同国务院公安、工商行政管理等有关部门,建立健全相关管理制度,防范和制止非法组织劳务人员赴国外工作的行为。
 

第五章法律责任
 

第三十九条未依法取得对外劳务合作经营资格,从事对外劳务合作的,由商务主管部门提请工商行政管理部门依照《无照经营查处取缔办法》的规定查处取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 第四十条对外劳务合作企业有下列情形之一的,由商务主管部门吊销其对外劳务合作经营资格证书,有违法所得的予以没收:
 以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作;
 允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作;
 组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作。
 第四十一条对外劳务合作企业未依照本条例规定缴存或者补足备用金的,由商务主管部门责令改正;拒不改正的,吊销其对外劳务合作经营资格证书。
 第四十二条对外劳务合作企业有下列情形之一的,由商务主管部门责令改正;拒不改正的,处5万元以上10万元以下的罚款,并对其主要负责人处1万元以上3万元以下的罚款:
 未安排劳务人员接受培训,组织劳务人员赴国外工作;
 未依照本条例规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险;
 未依照本条例规定安排随行管理人员。
 第四十三条对外劳务合作企业有下列情形之一的,由商务主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,并对其主要负责人处2万元以上5万元以下的罚款;在国外引起重大劳务纠纷、突发事件或者造成其他严重后果的,吊销其对外劳务合作经营资格证书:
 未与国外雇主订立劳务合作合同,组织劳务人员赴国外工作;
 未依照本条例规定与劳务人员订立服务合同或者劳动合同,组织劳务人员赴国外工作;
 违反本条例规定,与未经批准的国外雇主或者与国外的个人订立劳务合作合同,组织劳务人员赴国外工作;
 与劳务人员订立服务合同或者劳动合同,隐瞒有关信息或者提供虚假信息;
 在国外发生突发事件时不及时处理;
 停止开展对外劳务合作,未对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出安排。
 有前款第四项规定情形,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 第四十四条对外劳务合作企业向与其订立服务合同的劳务人员收取服务费不符合国家有关规定,或者向劳务人员收取押金、要求劳务人员提供财产担保的,由价格主管部门依照有关价格的法律、行政法规的规定处罚。
 对外劳务合作企业向与其订立劳动合同的劳务人员收取费用的,依照《中华人民共和国劳动合同法》的规定处罚。
 第四十五条对外劳务合作企业有下列情形之一的,由商务主管部门责令改正;拒不改正的,处1万元以上2万元以下的罚款,并对其主要负责人处2000元以上5000元以下的罚款:
 未将服务合同或者劳动合同、劳务合作合同副本以及劳务人员名单报商务主管部门备案;
 组织劳务人员出境后,未将有关情况向中国驻用工项目所在国使馆、领馆报告,或者未依照本条例规定将随行管理人员名单报负责审批的商务主管部门备案;
 停止开展对外劳务合作,未将其对劳务人员的安排方案报商务主管部门备案。
 对外劳务合作企业拒不将服务合同或者劳动合同、劳务合作合同副本报商务主管部门备案,且合同未载明本条例规定的必备事项,或者在合同备案后拒不按照商务主管部门的要求补正合同必备事项的,依照本条例第四十三条的规定处罚。
 第四十六条商务主管部门、其他有关部门在查处违反本条例行为的过程中,发现违法行为涉嫌构成犯罪的,应当依法及时移送司法机关处理。
 第四十七条商务主管部门和其他有关部门的
 对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准;
 对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准;
 对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处;
 其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,不依法履行监督管理职责的行为。
 

第四十八条有关对外劳务合作的商会按照依法制定的章程开展活动,为成员提供服务,发挥自律作用。
 第四十九条对外承包工程项下外派人员赴国外工作的管理,依照《对外承包工程管理条例》以及国务院商务主管部门、国务院住房城乡建设主管部门的规定执行。
 外派海员类对外劳务合作的管理办法,由国务院交通运输主管部门根据《中华人民共和国船员条例》以及本条例的有关规定另行制定。
 第五十条组织劳务人员赴香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工作的,参照本条例的规定执行。
 第五十一条对外劳务合作企业组织劳务人员赴国务院商务主管部门会同国务院外交等有关部门确定的特定国家或者地区工作的,应当经国务院商务主管部门会同国务院有关部门批准。
 第五十二条本条例施行前按照国家有关规定经批准从事对外劳务合作的企业,不具备本条例规定条件的,应当在国务院商务主管部门规定的期限内达到本条例规定的条件;逾期达不到本条例规定条件的,不得继续从事对外劳务合作。
 第五十三条本条例自2012年8月1日起施行。

Categories: 政府副刊

中华人民共和国保守国家秘密法实施条例(国务院令第646号)

No Comments

 中华人民共和国保守国家秘密法实施条例(国务院令第646号)
 

中华人民共和国国务院令
     现公布《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》,自2014年3月1日起施行。
                                                总理  李克强
                                                  2014年1月17日
 中华人民共和国保守国家秘密法实施条例
 

    第一条  根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定,制定本条例。
     第二条  国家保密行政管理部门主管全国的保密工作。县级以上地方各级保密行政管理部门在上级保密行政管理部门指导下,主管本行政区域的保密工作。
     第三条  中央国家机关在其职权范围内管理或者指导本系统的保密工作,监督执行保密法律法规,可以根据实际情况制定或者会同有关部门制定主管业务方面的保密规定。
     第四条  县级以上人民政府应当加强保密基础设施建设和关键保密科技产品的配备。
     省级以上保密行政管理部门应当加强关键保密科技产品的研发工作。
     保密行政管理部门履行职责所需的经费,应当列入本级人民政府财政预算。机关、单位开展保密工作所需经费应当列入本机关、本单位的年度财政预算或者年度收支计划。
     第五条  机关、单位不得将依法应当公开的事项确定为国家秘密,不得将涉及国家秘密的信息公开。
     第六条  机关、单位实行保密工作责任制。机关、单位负责人对本机关、本单位的保密工作负责,
     机关、单位应当根据保密工作需要设立保密工作机构或者指定人员专门负责保密工作。
     机关、单位及其
     第七条  各级保密行政管理部门应当组织开展经常性的保密宣传教育。机关、单位应当定期对本机关、本单位
 

第二章国家秘密的范围和密级
 

    第八条  国家秘密及其密级的具体范围应当明确规定国家秘密具体事项的名称、密级、保密期限、知悉范围。
     保密事项范围应当根据情况变化及时调整。制定、修订保密事项范围应当充分论证,听取有关机关、单位和相关领域专家的意见。
     第九条  机关、单位负责人为本机关、本单位的定密责任人,根据工作需要,可以指定其他人员为定密责任人。
     专门负责定密的
     第十条  定密责任人在职责范围内承担有关国家秘密确定、变更和解除工作。具体职责是:
     审核批准本机关、本单位产生的国家秘密的密级、保密期限和知悉范围;
     对本机关、本单位产生的尚在保密期限内的国家秘密进行审核,作出是否变更或者解除的决定;
     对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项先行拟定密级,并按照规定的程序报保密行政管理部门确定。
     第十一条  中央国家机关、省级机关以及设区的市、自治州级机关可以根据保密工作需要或者有关机关、单位的申请,在国家保密行政管理部门规定的定密权限、授权范围内作出定密授权。
     定密授权应当以书面形式作出。授权机关应当对被授权机关、单位履行定密授权的情况进行监督。
     中央国家机关、省级机关作出的授权,报国家保密行政管理部门备案;设区的市、自治州级机关作出的授权,报盛自治区、直辖市保密行政管理部门备案。
     第十二条  机关、单位应当在国家秘密产生的同时,由承办人依据有关保密事项范围拟定密级、保密期限和知悉范围,报定密责任人审核批准,并采取相应保密措施。
     第十三条  机关、单位对所产生的国家秘密,应当按照保密事项范围的规定确定具体的保密期限;保密事项范围没有规定具体保密期限的,可以根据工作需要,在保密法规定的保密期限内确定;不能确定保密期限的,应当确定解密条件。
     国家秘密的保密期限,自标明的制发日起计算;不能标明制发日的,确定该国家秘密的机关、单位应当书面通知知悉范围内的机关、单位和人员,保密期限自通知之日起计算。
     第十四条  机关、单位应当按照保密法的规定,严格限定国家秘密的知悉范围,对知悉机密级以上国家秘密的人员,应当作出书面记录。
     第十五条  国家秘密载体以及属于国家秘密的设备、产品的明显部位应当标注国家秘密标志。国家秘密标志应当标注密级和保密期限。国家秘密的密级和保密期限发生变更的,应当及时对原国家秘密标志作出变更。
     无法标注国家秘密标志的,确定该国家秘密的机关、单位应当书面通知知悉范围内的机关、单位和人员。
     第十六条  机关、单位对所产生的国家秘密,认为符合保密法有关解密或者延长保密期限规定的,应当及时解密或者延长保密期限。
     机关、单位对不属于本机关、本单位产生的国家秘密,认为符合保密法有关解密或者延长保密期限规定的,可以向原定密机关、单位或者其上级机关、单位提出建议。
     已经依法移交各级国家档案馆的属于国家秘密的档案,由原定密机关、单位按照国家有关规定进行解密审核。
     第十七条  机关、单位被撤销或者合并的,该机关、单位所确定国家秘密的变更和解除,由承担其职能的机关、单位负责,也可以由其上级机关、单位或者保密行政管理部门指定的机关、单位负责。
     第十八条  机关、单位发现本机关、本单位国家秘密的确定、变更和解除不当的,应当及时纠正;上级机关、单位发现下级机关、单位国家秘密的确定、变更和解除不当的,应当及时通知其纠正,也可以直接纠正。
     第十九条  机关、单位对符合保密法的规定,但保密事项范围没有规定的不明确事项,应当先行拟定密级、保密期限和知悉范围,采取相应的保密措施,并自拟定之日起10日内报有关部门确定。拟定为绝密级的事项和中央国家机关拟定的机密级、秘密级的事项,报国家保密行政管理部门确定;其他机关、单位拟定的机密级、秘密级的事项,报盛自治区、直辖市保密行政管理部门确定。
     保密行政管理部门接到报告后,应当在10日内作出决定。盛自治区、直辖市保密行政管理部门还应当将所作决定及时报国家保密行政管理部门备案。
     第二十条  机关、单位对已定密事项是否属于国家秘密或者属于何种密级有不同意见的,可以向原定密机关、单位提出异议,由原定密机关、单位作出决定。
     机关、单位对原定密机关、单位未予处理或者对作出的决定仍有异议的,按照下列规定办理:
     确定为绝密级的事项和中央国家机关确定的机密级、秘密级的事项,报国家保密行政管理部门确定。
     其他机关、单位确定的机密级、秘密级的事项,报盛自治区、直辖市保密行政管理部门确定;对盛自治区、直辖市保密行政管理部门作出的决定有异议的,可以报国家保密行政管理部门确定。
 在原定密机关、单位或者保密行政管理部门作出决定前,对有关事项应当按照主张密级中的最高密级采取相应的保密措施。
 

第三章保密制度
 

    第二十一条  国家秘密载体管理应当遵守下列规定:
     制作国家秘密载体,应当由机关、单位或者经保密行政管理部门保密审查合格的单位承担,制作场所应当符合保密要求。
     收发国家秘密载体,应当履行清点、编号、登记、签收手续。
     传递国家秘密载体,应当通过机要交通、机要通信或者其他符合保密要求的方式进行。
     复制国家秘密载体或者摘录、引用、汇编属于国家秘密的内容,应当按照规定报批,不得擅自改变原件的密级、保密期限和知悉范围,复制件应当加盖复制机关、单位戳记,并视同原件进行管理。
     保存国家秘密载体的场所、设施、设备,应当符合国家保密要求。
     维修国家秘密载体,应当由本机关、本单位专门技术人员负责。确需外单位人员维修的,应当由本机关、本单位的人员现场监督;确需在本机关、本单位以外维修的,应当符合国家保密规定。
     携带国家秘密载体外出,应当符合国家保密规定,并采取可靠的保密措施;携带国家秘密载体出境的,应当按照国家保密规定办理批准和携带手续。
     第二十二条  销毁国家秘密载体应当符合国家保密规定和标准,确保销毁的国家秘密信息无法还原。
 销毁国家秘密载体应当履行清点、登记、审批手续,并送交保密行政管理部门设立的销毁工作机构或者保密行政管理部门指定的单位销毁。机关、单位确因工作需要,自行销毁少量国家秘密载体的,应当使用符合国家保密标准的销毁设备和方法。
     第二十三条  涉密信息系统按照涉密程度分为绝密级、机密级、秘密级。机关、单位应当根据涉密信息系统存储、处理信息的最高密级确定系统的密级,按照分级保护要求采取相应的安全保密防护措施。
     第二十四条  涉密信息系统应当由国家保密行政管理部门设立或者授权的保密测评机构进行检测评估,并经设区的市、自治州级以上保密行政管理部门审查合格,方可投入使用。
     公安、国家安全机关的涉密信息系统投入使用的管理办法,由国家保密行政管理部门会同国务院公安、国家安全部门另行规定。
     第二十五条  机关、单位应当加强涉密信息系统的运行使用管理,指定专门机构或者人员负责运行维护、安全保密管理和安全审计,定期开展安全保密检查和风险评估。
     涉密信息系统的密级、主要业务应用、使用范围和使用环境等发生变化或者涉密信息系统不再使用的,应当按照国家保密规定及时向保密行政管理部门报告,并采取相应措施。
     第二十六条  机关、单位采购涉及国家秘密的工程、货物和服务的,应当根据国家保密规定确定密级,并符合国家保密规定和标准。机关、单位应当对提供工程、货物和服务的单位提出保密管理要求,并与其签订保密协议。
     政府采购监督管理部门、保密行政管理部门应当依法加强对涉及国家秘密的工程、货物和服务采购的监督管理。
     第二十七条  举办会议或者其他活动涉及国家秘密的,主办单位应当采取下列保密措施:
     根据会议、活动的内容确定密级,制定保密方案,限定参加人员范围;
     使用符合国家保密规定和标准的场所、设施、设备;
     按照国家保密规定管理国家秘密载体;
     对参加人员提出具体保密要求。
     第二十八条  企业事业单位从事国家秘密载体制作、复制、维修、销毁,涉密信息系统集成或者武器装备科研生产等涉及国家秘密的业务,应当由保密行政管理部门或者保密行政管理部门会同有关部门进行保密审查。保密审查不合格的,不得从事涉密业务。
     第二十九条  从事涉密业务的企业事业单位应当具备下列条件:
     在中华人民共和国境内依法成立3年以上的法人,无违法犯罪记录;
     从事涉密业务的人员具有中华人民共和国国籍;
     保密制度完善,有专门的机构或者人员负责保密工作;
     用于涉密业务的场所、设施、设备符合国家保密规定和标准;
     具有从事涉密业务的专业能力;
     法律、行政法规和国家保密行政管理部门规定的其他条件。
     第三十条  涉密人员的分类管理、任用审查、脱密期管理、权益保障等具体办法,由国家保密行政管理部门会同国务院有关主管部门制定。
 

第四章监督管理
 

    第三十一条  机关、单位应当向同级保密行政管理部门报送本机关、本单位年度保密工作情况。下级保密行政管理部门应当向上级保密行政管理部门报送本行政区域年度保密工作情况。
     第三十二条  保密行政管理部门依法对机关、单位执行保密法律法规的下列情况进行检查:
     保密工作责任制落实情况;
     保密制度建设情况;
     保密宣传教育培训情况;
     涉密人员管理情况;
     国家秘密确定、变更和解除情况;
     国家秘密载体管理情况;
     信息系统和信息设备保密管理情况;
     互联使用保密管理情况;
     保密技术防护设施设备配备使用情况;
     涉密场所及保密要害部门、部位管理情况;
     涉密会议、活动管理情况;
     信息公开保密审查情况。
     第三十三条  保密行政管理部门在保密检查过程中,发现有泄密隐患的,可以查阅有关材料、询问人员、记录情况;对有关设施、设备、文件资料等可以依法先行登记保存,必要时进行保密技术检测。有关机关、单位及其
     保密行政管理部门实施检查后,应当出具检查意见,对需要整改的,应当明确整改内容和期限。
     第三十四条  机关、单位发现国家秘密已经泄露或者可能泄露的,应当立即采取补救措施,并在24小时内向同级保密行政管理部门和上级主管部门报告。
     地方各级保密行政管理部门接到泄密报告的,应当在24小时内逐级报至国家保密行政管理部门。
     第三十五条  保密行政管理部门对公民举报、机关和单位报告、保密检查发现、有关部门移送的涉嫌泄露国家秘密的线索和案件,应当依法及时调查或者组织、督促有关机关、单位调查处理。调查工作结束后,认为有违反保密法律法规的事实,需要追究责任的,保密行政管理部门可以向有关机关、单位提出处理建议。有关机关、单位应当及时将处理结果书面告知同级保密行政管理部门。
     第三十六条  保密行政管理部门收缴非法获娶持有的国家秘密载体,应当进行登记并出具清单,查清密级、数量、来源、扩散范围等,并采取相应的保密措施。
     保密行政管理部门可以提请公安、工商行政管理等有关部门协助收缴非法获娶持有的国家秘密载体,有关部门应当予以配合。
     第三十七条  国家保密行政管理部门或者盛自治区、直辖市保密行政管理部门应当依据保密法律法规和保密事项范围,对办理涉嫌泄露国家秘密案件的机关提出鉴定的事项是否属于国家秘密、属于何种密级作出鉴定。
     保密行政管理部门受理鉴定申请后,应当自受理之日起30日内出具鉴定结论;不能按期出具鉴定结论的,经保密行政管理部门负责人批准,可以延长30日。
     第三十八条  保密行政管理部门及其
 

第五章法律责任
 

    第三十九条  机关、单位发生泄露国家秘密案件不按照规定报告或者未采取补救措施的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
     第四十条  在保密检查或者泄露国家秘密案件查处中,有关机关、单位及其
     企业事业单位及其
     第四十一条  经保密审查合格的企业事业单位违反保密管理规定的,由保密行政管理部门责令限期整改,逾期不改或者整改后仍不符合要求的,暂停涉密业务;情节严重的,停止涉密业务。
     第四十二条  涉密信息系统未按照规定进行检测评估和审查而投入使用的,由保密行政管理部门责令改正,并建议有关机关、单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
     第四十三条  机关、单位委托未经保密审查的单位从事涉密业务的,由有关机关、单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
     未经保密审查的单位从事涉密业务的,由保密行政管理部门责令停止违法行为;有违法所得的,由工商行政管理部门没收违法所得。
     第四十四条  保密行政管理部门未依法履行职责,或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
 

    第四十五条  本条例自2014年3月1日起施行。1990年4月25日国务院批准、1990年5月25日国家保密局发布的《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》同时废止。 

Categories: 政府副刊

大学生将电脑悬空中躺着上网走红 被封为宅神(图)

No Comments

 大学生将电脑悬空中躺着上网走红 被封为宅神(图)
 大学生将电脑悬空中躺着上网走红 被封为宅神(图)
 大学生将电脑悬空中躺着上走红 被封为宅神
 2012年03月29日 09:18
东楚晚报 :程晨
 

用铁丝将电脑悬挂在空中,然后自己躺在床上上。昨天,被称为“宅神”的湖北师范学院大四学生小张,因此成了络红人。
 

单人床上,几根铁丝将一台液晶显示器、一台电脑主机挂在原本是挂蚊帐的铁丝上,方便电脑的主人躺在床上玩电脑。这就是湖北师范学院大四学生小张的玩酷法。
 

小张说,但这个“设计”并非出自于他自己,而是出自于他同寝室的同学小周。小周将他的“设计”拍下来发到上后,又引起友的围观,被友称为“欢乐的宅神”。
 

小周告诉记者,之前天气冷,小张将台式机放在床上玩,他看了之后觉得很不方便,放到床上这么挤,晚上不好睡觉,还不如把显示屏和主机挂起来。没想到小周这么一说,小张就真的做了,看到小张的设计,小周觉得很有才,就拍下来发到了上,没想到引起了众多友的关注。目前,小周的已被友转发200多次。

Categories: 国际新闻

毕业生回母校航拍军训记录青春 兰花指坐军姿(图)

No Comments

 毕业生回母校航拍军训记录青春 兰花指坐军姿(图)
 毕业生回母校航拍军训记录青春 兰花指坐军姿(图)
 毕业生回母校航拍军训记录青春 兰花指坐军姿
 

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
 

昨天,在华师军训场上,音乐学院新生何琳琳盘坐在地上,两手呈兰花指状,周围的新生都笑开了花。用航拍机拍摄军训照片的是该校涉外经济学部报关与国际货运专业2008级毕业生傅小灰。
 

原标题:毕业生回母校航拍军训记录青春兰花指坐军姿

昨天,在华师军训场上,音乐学院新生何琳琳盘坐在地上,两手呈兰花指状,周围的新生都笑开了花。原来,何琳琳这一排到了训练时间,让同学帮忙拉自己起来,结果几名同学没能拉动何琳琳,教官说:“那你不要起来了,‘罚’你坐军姿。”爱搞怪的何琳琳心领神悟,竟然打坐起来。见习记者杨少昆摄

数十名新生和老师在操场上自由走动,与遇到的同学打招呼、握手,说“你好,我叫某某”,随后石头剪刀布,输的同学将双手搭在赢的同学肩上,赢的同学继续与其他同学打招呼,石头剪刀布……直到所有师生连接在了一起,最前面的人带领大家边走边舞。

这个游戏叫“牵手你我他”,是湖北艺术职业学院2014级新生团体心理辅导的内容之一。昨天,该校新生入学仪式特地安排了这种游戏,尽快让新同学成为朋友。记者涂亮秀通讯员张丛丽摄

“刚拿着相机去拍学生军训照,看到有人在用航拍机拍军训,好高大上啊!瞬间觉得自己弱爆了。”昨天下午,武汉外语外事职业学院刘侃老师在拍军训照期间碰到的一幕,让她很惊讶。用航拍机拍摄军训照片的是该校涉外经济学部报关与国际货运专业2008级毕业生傅小灰。

傅小灰从小就痴迷摄影,大学期间拍摄的一些作品被同学和老师争相转载。尽管已经毕业多年,傅小灰每到军训时期,便回到母校,拍摄一组军训的照片。2012年,他在学校论坛上传了2012级新生军训的视频剪辑,获得了友的一致称赞。今年,住在武汉音乐学院附近的他拿着自己攒钱买的近元的航拍设备来到母校,准备用全新的角度来看看学校的全貌和新生军训的状况。

Categories: 国际新闻

搬运工白天工作晚上当写手 为省钱捡广告单写诗

No Comments

 搬运工白天工作晚上当写手 为省钱捡广告单写诗
 搬运工白天工作晚上当写手 为省钱捡广告单写诗
 搬运工白天工作晚上当写手 为省钱捡广告单写诗
 2012年03月16日 09:14
沈阳晚报 :吴强
 

爱好歌词创作的许常清
 

80后的他:白天农民工,晚上文艺男
 

爱好写歌词的他,找工作都找晚上休息的;从未上过大学的他,梦想能去大学听一天课
 

新生代农民工怀揣着青春与梦想,“漂”在城乡边缘,成为一道风景。尽管,这道风景不那么亮丽,他们却在用自己的辛勤和汗水编织着自己的梦想。住在铁西区红粉社区春江花月小区的26岁农民工许常清,就是一个心怀梦想的人。他在沈阳打工10年,一边努力工作,一边坚持写作,白天是搬运工,晚上是写手。他的文章屡屡见报,他写的歌词也多次获奖。这些年,爱好歌词创作的许常清有一个梦想:走进大学去听课,做一天大学生。
 

一米八的个头,身着蓝灰色工作服,许常清每天8点都会准时开始工作,切割钢板、搬运钢板……这样简单、重复的工作,每天从上午8点要工作到晚上6点。许常清对现在的工作很满意,因为老板从不拖延下班时间,他可以利用晚上的时间看书、写作。
 

来沈打工10年,他做过饭店服务员、工地力工、司机,还摆过地摊……只有这份工作,可以让他有自己看书写作的时间,“我不怕吃苦,就怕没时间写作。”许常清说。
 

这个来自葫芦岛建昌的小伙子,说话斯文,举止得体,与他所从事的工作似乎很不相称。尤其是当他谈起自己对诗歌的热爱,对写作的痴迷时,更让你难以相信这是一个靠卖苦力谋生的农民工。
 

许常清曾经成绩优秀,上中学的时候,成绩在班里数一数二。上了初二,他突然迷上了徐志摩、艾青等人的诗,还被同学称为“大诗人”,不过成绩却一落千丈。2002年中考落榜,为了生存,许常清开始外出打工。
 

来到沈阳打工后,许常清并不消沉。他白天打工,晚上看书写作。最初,他是饭店服务员。这个工作很绑人,许常清没时间看书。后来,他又找到一个工地,给人推沙子,虽然这个活又累赚得又少,但可以利用晚上的休息时间看书、写作。
 

舍不得花钱买纸张,许常清就捡别人扔的烟盒,收集广告单。晚上打着手电筒在烟盒、广告单上写诗。后来,在工友的鼓励下,许常清参加过一些社会组织的诗词、歌词大赛,名次越来越靠前,得的奖也越来越高。
 

去年,许常清专门给亮相春晚的农民工组合“旭日阳刚”写了一首歌,名字叫《民工之谣》,素材就是许常清平时的生活。在看完上关于《非诚勿扰》女嘉宾马诺的报道后,他还特意写了一首叫《宝马里哭泣的女孩》的歌,在上的点击量一天超过了三万人次。
 

来沈阳快十年了,许常清从未间断过诗歌、歌词写作。许常清在接受记者采访时说,很多人在上给他留言,说歌词写得不错,只是缺个好老师指点。“没有上大学是我一生的遗憾。每当我路过高校的大门时总会停下来,看着来来往往的学生羡慕不已,我真想拥有和他们一样的生活。走进学校里,听听有关作词作曲的课,哪怕就是一节课。”许常清说。

Categories: 国际新闻